Biotechnology Innovation and ComputationSTUDENTS


Class of 2014


Varuni Gang
Intern: NextBio
Employer: Illumnina

Xiaobo Hu
Intern: HP
Employer: HP

Yifei Huang
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Hank Hwang
Intern: Kyruus
Employer: Kyruus

Yiwei Li
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Bo Lei
Intern: Nvidia
Employer: Nvidia

Zhenxiang Liang
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Kartik Mandaville
Intern: Science
Employer: Science

Zhu Meng
Intern: Boehringer Ingelheim
Employer: Google

Alkeshkumar Patel
Intern: Apple
Employer: Apple

Mingyang Song
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Haohan Wang
Intern: CMU Research
Ph.D. Student, LTI @ CMU

Yucong Yang
Intern: Google
Employer: Google

Shangqing Zhang
Intern: IBM
Employer: Yahoo!

Weijia Zhang
Intern: Adobe
Employer: Google

Class of 2015


Parag Agrawal

Soumya Batra

Trisha Black

Tao Guo

Jiacong He

Qihui Li

Haodong Liu

Ying Sheng

Yi Song

Claire Wang

Shen Wu

Mengda Yang

Manfredd Zhang

Qiwen Zhu

Pan Qichen

Support for Innovation