Biotechnology Innovation and ComputationSTUDENTS


Class of 2014


Varuni Gang
Intern: NextBio
Employer: TripAdvisor

Yiwei Li
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Shangqing Zhang
Intern: IBM
Employer: Yahoo!

Xiaobo Hu
Intern: HP
Employer: HP

Yifei Huang
Intern: Amazon
Employer: Amazon

Hank Hwang
Intern: Kyruus
Employer: SpringRole
(co-founder)

Bo Lei
Intern: Nvidia
Employer: Spunk

Zhenxiang Liang
Intern: Amazon
Employer: SpringRole
(co-founder)

Kartik Mandaville
Intern: Science
Employer: SpringRole
(co-founder)

Zhu Meng
Intern: Boehringer Ingelheim
Employer: Google

Alkeshkumar Patel
Intern: Apple
Employer: Apple

Mingyang Song
Intern: Amazon
Employer: SpringRole
(co-founder)

Haohan Wang
Intern: CMU Research
Ph.D. Student, LTI @ CMU

Yucong Yang
Intern: Google
Employer: Google

Weijia Zhang
Intern: Adobe
Employer: Google

Class of 2015


Parag Agrawal
Intern: Bloomreach, Inc.
Employer: Bloomreach, Inc.

Soumya Batra
Intern: Yaap-Up
Employer: Microsoft

Trisha Black
Intern: Medidata Solutions
Employer: InfoSys

Tao Guo
Intern: Medallia
Employer: Google

Jiacong He
Intern: Medallia
Employer: Google

Haodong Liu
Intern: Yahoo!
Employer: Yahoo!

Ying Sheng
Intern: Facebook
Employer: Google

Yi Song
Intern: Roche Pharmaceutical
Employer: Google

Claire Wang
Intern: Boeing
Employer: Facebook

Shen Wu
Intern: IBM
Employer: Google

Mengda Yang
Intern: Google
Employer: LinkedIn

Manfredd Zhang
Intern: IBM
Employer: IBM

Qiwen Zhu
Intern: Intel
Employer: Intel

Pan Qichen
Intern: Autodesk
Employer: Google

Class of 2016


Yichen Cai

Carol Cheng

Nan Chenglie

Yiran Fei

Xiao Han

Long He

Yan He

Kang Huang

Wei Jiang

Jing Li

Jingwei Li

Zhoucheng Li

Xi Liu

Yancheng Liu

Zhiyue Liu

Xiangzhu Long

Xiaoxu Lu

Jianhe Luo

Chongshen Ma

Chenyang Ran

Qiqi Shi

Xing Sun

Xioming (Ryan) Sun

Hua Tang

Guan Wang

Ningna Wang

Ru Wang

Rui Wang

Ruijian Wang

Yifu Wang

Lei, Xiao

Handi Xu

Xingyu Yan

Xiaoran Zhan

Hongfei Zhang

Zimo Zhang

Minxi Zhao

Xinyun Zhao

Yan Zhao

Quankun Zhuang

Xuwei Zou

Support for Innovation